banner1

Reklama Content Top

POCZET PAPIEŻY XIX WIEK

 

251. Pius VII ( Luigi Barnaba Chiaramonti) R. 1800-1823

251Barnaba Chiaramonti urodził się 14 sierpnia 1742r. w Cesenie w Emilii, w rodzinie arystokratycznej. W 1758r. złożył śluby zakonne i przyjął imię Gregorio. Papież Pius VI mianował go w 1782r. biskupem – kardynałem Imoli. Po śmierci Piusa VI konklawe rozpoczęło się w klasztorze benedyktyńskim na wyspie San Giorgio koło Wenecji, na terytorium pod panowaniem austriackim. Po czteromiesięcznych obradach wybrany na papieża przyjął imię Pius VII. Władze austriackie nie zezwoliły na uroczystą koronację w bazylice św. Marka w Wenecji. Uroczystości ograniczyły się tylko do nałożenia elektowi tiary w kościele klasztornym. Napoleon I Bonaparte włączył Państwo Kościelne do Francji, a Rzym ogłosił wolnym miastem. Zamknięto wszystkie klasztory. Papieżowi Napoleon I przyznał dochody, ale zażądał zrzeczenia się władzy świeckiej. W odpowiedzi Pius VII rzucił 10 czerwca 1809r. ekskomunikę na „rabusiów Petrimonii Sanctii Petri, ich mocodawców, popleczników, doradców i wykonawców”. Papież został uwięziony i wywieziony z Rzymu przez Cerosy, Aleksandrię, Monte Cenis, Grenoble, Walencję i Awinion ostatecznie uwięziony w Sawone koło Genui. Uwolniony powrócił do Rzymu. Po klęsce Napoleona I 18 czerwca 1815r. pod Waterloo na Kongresie Wiedeńskim (1814 – 1815) prawie w całości przywrócono do istnienia Państwo Kościelne. Papież rozpoczął reformy w dziedzinie gospodarczej. Zniósł ustawodawstwo francuskie, unieważnił kasatę dóbr, przywrócił feudałom prawa sądownicze, wznosił trybunał inkwizycyjny bez prawa stosowania tortur, obsadził duchownymi wyższe stanowiska. Ogłosił amnestię dla księży, którzy niegdyś złożyli przysięgę na wierność cesarzowi Napoleonowi Bonaparte. 31 sierpnia 1814r. Pius VII reaktywował Towarzystwo Jezusowe – jezuitów mimo sprzeciwu mocarstw katolickich. Za pontyfikatu Piusa VII założono: Zgromadzenie Córek Miłości – kanosjanki, Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa, Oblaci, Magdalenki, Pasjonistki, Siostry Sacre Coeur, Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame, Zgromadzenie Świętej Rodziny z Bodeaux. Papież Pius VII w czerwcu 1816r. potępił protestanckie Towarzystwo Biblijne i masonerię. Pius VII wprowadził złoto – srebrne lub żółto – białe – barwy flagi papieskiej. W Królestwie Polskim papież Pius VII podniósł do rangi arcybiskupstwa – metropolii, biskupstwo warszawskie 12 czerwca 1818r. Zatwierdził tytuł prymasa Królestwa Polskiego, nadany arcybiskupom warszawskim przez cara Aleksandra I. Pius VII zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra, a jego serce umieszczono w kościele S. Vincenzo.

 

252. Leon XII (Annibale Sermattei della Genga) R.1823-1829

252Annibale della Genga urodził się 22 sierpnia 1760r. na zamku Genga koło Spoleto, w rodzinie hrabiowskiej. W 17 83r. otrzymał święcenia kapłańskie. Był osobistym sekretarzem Piusa VI, który wysłał go jako swego ambasadora do Lucerny. Był kanonikiem bazyliki św. Piotra, a w 1793r. arcybiskupem tytularnym Tyru. W latach 1794 1805 był nuncjuszem w Kolonii i w Bawarii. Uwięzienie papieża Piusa VII przez Napoleona spowodowało, że Annibale della Genga wycofał się z życia politycznego i osiedlił w opactwie Monticelli koło Piacenzy, prowadząc działalność duszpasterską. Papież Pius VII mianował go w 1816r. kardynałem biskupem Senigallia i biskupem Spoleto, a następnie został wikariuszem generalnym Rzymu i prefektem kilku kongregacji. Po śmierci Piusa VII na konklawe trwającym dwadzieścia sześć dni został wybrany na papieża i po koronacji przyjął imię Leon XII. Za pontyfikatu Leona XII przeprowadzono reformę sądownictwa celem lepszego zwalczania bandytyzmu. Przywrócono sądy biskupie do spraw kościelnych i świeckich. W 1827r. wydano Kodeks reformistyczny zarządu Państwa Kościelnego, który wprowadził klerykalizację władzy. Za pontyfikatu Leona XII powstały tajne stowarzyszenia wolnomularskie i karbonarskie, przeciwko którym Leon XII wystąpił 13 marca 1825r. w encklice Quo graviora mala co ośmieliło sanfedystów do pogromów liberałów. Papież rozpoczął reformę szkolnictwa. Restaurował Uniwersytet Gregoriański prowadzony przez jezuitów i drukarnię watykańską; uzupełnił zbiory Biblioteki Watykańskiej. Odbudował spaloną w 1823r. bazylikę św. Pawła, patronował wykopaliskom prowadzonym na Forum Romanum, Forum Trajana i w termach. Papież Leon XII budował szpitale i domy sierot, które odwiedzał często i bez zapowiedzi. Papież Leon XII ogłosił rok 1825 rokiem jubileuszowym. Papież Leon XII wprowadził nakaz obowiązku spowiedzi wielkanocnej pod karą więzienia. Leon XII zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.

 

253. Pius VIII (Francesco Saverio Castiglioni) 1829-1830

253Francesco Saverio Castiglioni urodził się 20 listopada 1761r. W Cingoli w rodzinie szlacheckiej. Był spokrewniony z papieżem Piusem V (1566 – 1572) Studiował prawo kanoniczne na uniwersytetach w Bolonii i Rzymie. W czasie studiów przyjął święcenia kapłańskie. Był wikariuszem generalnym w Anagni, Fano i Ascoli. Został kanonikiem i proboszczem katedralnym Cingoli. Był doradcą Piusa VI. W 1800r. Otrzymał biskupstwo w Montalto. Pius VII obdarzył go godnością kardynała i biskupa Ceseny w Emilii, następnie mianował go biskupem Frascati i Wielkim Penitencjuszem oraz prefektem Kongregacji Indeksu. Pius VII wskazał na niego jako swojego następcę. Po śmierci Leona XII na konklawe wybrany został na papieża i intronizowany przyjął imię Pius VIII. Papież Pius VIII starał się wykazać, że Kościół nie musi być związany z żadnym porządkiem społecznym czy politycznym. Papież dostrzegł anachroniczną strukturę Państwa Kościelnego. Ułożył taryfę podatkową, która była jedną z najnowocześniejszych w Europie. Zniósł Kongregację Wigilancji, zajmującą się śledzeniem urzędników. Potępił indyferentyzm religijny i głoszenie zasady równości wszystkich wyznań, atakowanie świętości rodziny, dogmatów katolickich, ładu moralnego; wystąpił też przeciwko wolnomularstwu i protestanckiemu Towarzystwu Biblijnemu, potępił wpływy masonerii w szkolnictwie i rozluźnieniu obyczajów młodego pokolenia. W sprawie małżeństw mieszanych, błogosławieństwo Kościoła mogło być udzielone tylko wtedy, gdy istniała gwarancja, że dzieci zostaną wychowane w wierze katolickiej. Rząd Pruski popierał prawo germańskie, mówiące o tym, że o wychowaniu religijnym dziecka decyduje wola ojca. Papież dążył do rozwoju nauk, Akademia Archeologiczna otrzymała miano papieskiej, a w 1829r. powstał w Rzymie Pruski Instytut Archeologiczny. Pius VIII założył Pocztę Watykańską. Pius VIII zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.

 

254. Grzegorz XVI (Bartolomeo Alberto Cappellari) R. 1831-1846

254Bartolomeo Alberto Cappellari urodził się 18 września 1765r. w Belluno koło Wenecji, w rodzinie szlacheckiej, jako syn prawnika. Wstąpił do klasztoru kamedułów S. Michele w Murano. Przybrał imię zakonne Mauro. W 1787r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1805r. został opatem klasztoru S. Gregorio na Monte Celio w Rzymie a w 1823r. wikariuszem generalnym zakonu kamedułów. Po śmierci Piusa VIII, na konklawe po pięćdziesięciu dniach obrad został wybrany na papieża i przyjął imię Grzegorz XVI. Ponieważ nie był biskupem w momencie wyboru, jednocześnie został konsekrowany i intronizowany. Papież Grzegorz XVI był przekonany o wyższości wszystkiego co kościelne nad tym, co świeckie. 4 kwietnia 1835r. papież powołał Stowarzyszenie Pallotynów i Pallotynek. W 1836r. rozpoczęło działanie Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa – Zmartwychwstańcy. Adoratorki w 1834r. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrystusowej w 1835r. Elżbietanki w 1842r. Oblatki rozpoczęły działalność w 1843r. Zgromadzenie Franciszkanek Szpitalnych w 1844r. Za pontyfikatu Grzegorza XVI niepodległość uzyskiwały państwa południowoamerykańskie. Papież oznajmił, że w sprawach kościelnych Stolica Apostolska będzie negocjowała z rządem faktycznie sprawującym władzę. Papież Grzegorz XVI w brewe In supremo z 3 grudnia 1839r. potępił niewolnictwo i sprzedaż niewolników jako niegodne chrześcijan. Za pontyfikatu Grzegorza XVI doszło do rozkładu Państwa Kościelnego. Grzegorz XVI ocenił polskie powstanie z 1830r. przeciwko carowi Rosji jako część rewolucji europejskiej, skierowanej dla obalenia legalnej władzy. Papież w encyklice Cum primum z 9 czerwca 1932r. napomniał polskich biskupów a duchowieństwo miało podporządkować się władzy zaborców i zachęcać do tego lud. Grzegorz XVI powiększył Muzeum Watykańskie, ukończył budowę Pinakoteki, utworzył muzeum etruskie i egipskie w Watykanie oraz muzeum chrześcijaństwa na Lateranie. Grzegorz XVI zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.

 

255. Bł. Pius IX (Giovanni Maria Mastai-Ferretti) R. 1846-1878

255Giovanni Maria Mastai Ferretti urodził się 13 maja 1792r. w Senigallia w Marchii Ankońskiej w rodzinie hrabiowskiej. W 1819r. otrzymał święcenia kapłańskie. 23 grudnia 1830r. otrzymał godność kardynała in petto. Po śmierci Grzegorza XVI zebrało się konklawe, wybrany na papieża i koronowany przyjął imię Pius IX. Pius IX ogłosił powszechną amnestię dla więźniów politycznych, utworzył Radę Ministrów i milicję obywatelską, przywrócił ustrój gminny w Rzymie i utworzył Radę Państwową. Pius IX ogłosił konstytucję, tzw. Statut Fundamentalny dla Rządów Doczesnych w Państwach Świętego Kościoła. W okresie Wiosny Ludów 1848r. papież musiał w przebraniu mnicha uciekać do Gaety. 9 lutego 1849r. proklamowano Republikę Rzymską, pozbawiając papieża władzy świeckiej. Pozostawiono papieżowi jedynie prawo pełnienia funkcji religijnych. Pius IX oficjalnie zaprotestował przeciw utworzeniu Republiki Rzymskiej. Wszystkie posiadłości papieża zostały włączone do powstałego w 1860r. Królestwa Włoch. Władza Piusa IX obejmowała tylko Rzym i najbliższą okolicę. Papież był chroniony przez francuski garnizon. Rząd włoski ogłosił papieża osobą suwerenną i nietykalną; ustalił dla niego rentę, dotację i przyznał mu pałac w Watykanie i na Lateranie oraz willę w Castel Gandolfo wraz z przyległościami. Pius IX pozostał w Watykanie i uznał się za więźnia. 8 grudnia 1854r. papież Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. W 1856r. ustanowił święto Najświędczego Serca Jezusa. Za pontyfikatu Piusa IX w 1848r. założone zostało Zgromadzenie Misjonarzy Ducha Świętego Ducharze, Saletyni w 1852r. 18 grudnia 1859r. w Turynie powstał zakon Salezjanów założony przez Jana Bosko (1815 – 1888) i zgromadzenie żeńskie założone 5 sierpnia 1872r. w 1867r. powstał Instytut Misji Afrykańskich i Towarzystwo Bożego Słowa werbiści w 1875r. Klaretyni założeni w 1849r. do Polski przybyli w 1932r. W 1868r. powstało Zgromadzenie Córek Bożej Miłości, Franciszkanki Misjonarki powstały w 1877r. w 1854r. Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, w 1875r. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu – Nazaretanki, w 1857r. rozpoczęło działalność Zgromadzenie Sióstr Opaczności Bożej i w 1866r. Służebniczki Dębickie, Starowiejskie, Śląskie, Pleszewskie w 1861r. Zgromadzenie Sióstr Świętej Jadwigi od Niepokalanej Dziewicy Bogurodzicy Maryi – Jadwiżanki powstały w 1859r. Pius IX w 1869r. zwołał Sobór Watykański I – XX Sobór Powszechny i ogłosił, dogmat o nieomylności papieża przemawiającego w imieniu Kościoła ex cathedra. 18 lipca 1870r. papież odroczył obrady soboru na czas nieokreślony. 16 czerwca 1875r. Pius IX oddał świat w opiekę Najświętszemu Sercu Jezusa. 25 marca 1848r. przyjął na audiencji Adama Mickiewicza. 24 czerwca 1853r. kanonizował Andrzeja Bobolę, a w 1867r. arcybiskupa Józefa Kuncewicza. Papież podarował korony dla obrazu Matki Bożej w Berdyczowie. Pius IX we wrześniu 1863r. zarządził modlitwy za naród polski, mówiąc o posłannictwie narodu. W 1866r. powstało Kolegium Polskie w Rzymie. Pontyfikat Piusa IX był najdłuższym w dziejach Kościoła. Pius IX zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra 31 lipca 1881r. zwłoki Piusa IX przeniesiono do bazyliki S. Lorenzo fuori le Mura. W roku 2000 papież Jan Paweł II ogłosił Piusa IX Błogosławionym.

 

256. Leon XIII (Vincenzo Gioacchino Pecci) R. 1878-1903

256Gioacchino Pecci urodził się 2 marca 1810r. w Carpineto w wielodzietnej rodzinie szlacheckiej. W 1837r. przyjął święcenia kapłańskie. Grzegorz XVI nadał mu godność arcybiskupa i wysłał jako swego nuncjusza do Belgii. W 1853r. mianowano go kardynałem. Po śmierci Piusa IX konklawe odbyło się w Watykanie i wybrało Gioacchino Pecci na papieża który przyjął imię Leon XIII. Koronacja odbyła się w Kaplicy Sykstyńskiej i papież udzielił błogosławieństwa urbi et orbi z loggi bazyliki św. Piotra. Leon XIII potępił masonerię, socjalizm, komunizm i nihilizm. Pisal o niesprawiedliwości społecznej. Wypowiedzi Leona XIII w encyklice Rerum novarum z 15 maja 1891r. na temat sprawiedliwości społecznej zyskał tytuł „papieża robotników”. Papież poświęcił jedenaście encyklik Najświętszej Maryi Pannie, dwie odkupicielskiej roli Chrystusa i Eucharystii. Papież Leon XIII w 1893r. ustanowił święto Świętej Rodziny. W roku jubileuszowym 1900 poświęcił całą ludzkość Najświętszemu Sercu Jezusa. W encyklikach Praeclara gratulationis i Satis cognitum po raz pierwszy w podzielonym Kościele papie Leon XIII powiedział o „braciach od odłączonych” i zabiegał o zjednoczenie całego Kościoła. W czasie tego pontyfikatu 8 grudnia 1881r. rozpoczęła działalność Wspólnota Salwatorianów a od 1888r. Salwatorianki. W 1892r. Leon XIII mianował pierwszego delegata apostolskiego na Stany Zjednoczone. W tym też roku rozpoczęła działalność Wspólnota Orionistów. W 1886r. bł. Honorat Koźmiński (1829 – 1916) powołał wspólnoty: Kapłanów mariańskich, Stowarzyszenie Mężów Ewangelicznych, Dolorystów, Słudzy Maryi, Adoratorki, Córki Matki Bożej, Posłanniczki, Niewiasty Ewangeliczne, Służebniczki Szpitalne, Kapucynki, Niepokalanki, Sercanki, Honoratki, Siostry Imienia Jezus, Pocieszycielki, Pasterzanki, Służki, Felicjanki, Westiarki, Wspomożycielki, Obliczanki, Sługi Jezusa. W 1888r. Adam Chmielowski (1845 – 1916) założył Zgromadzenie Albertynów w Krakowie. W 1894r. Maria T. Ledóchowska (1863 – 1922) założyła Sodalicję św. Piotra Klawera. W 1901r. powstał Instytut Córek św. Franciszka, w 1886r. Zgromadzenie Służebnic Ducha Świętego i Siostry Misyjne, w 1889r. założone zostały Dominikanki Różańcowe, Pasterki w 1894r. Józefitki w 1884r. Zmartwychwstanki powstały w 1891r. W 1894r. powstało Zgromadzenie Sercanek. Papież Leon XIII w encyklice Charitatis providebtiaeque z 19 marca 1894r. jako jedynym dokumencie papieskim w 123- letniej niewoli Polski pod zaborami, mówił o jednym narodzie polskim choć różniącym się mową i obrządkiem kościelnym. Papież nadał godności kardynalskie biskupom krakowskim: Albanowi Dunajewskiemu i Janowi Puzynie (1842 – 1911). Leon XIII zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra. W 1924r. jego ciało przeniesiono do bazyliki św. Jana na Lateranie.

Reklama Bootom 2